Doświadczenie

wyliczeniaKancelaria Auditingu i Podatków ALFA Sp. z o.o. świadczy usługi dla ponad 350 podmiotów z zakresów:

 1. usług prowadzenia ksiąg rachunkowych - obsługujemy ponad 70 podmiotów, w tym podmioty podlegające obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych i podmioty notowane na alternatywnym rynku New Connect
 2. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - obsługujemy ponad 200 podmiotów
 3. prowadzenia ewidencji ryczałtowej oraz prowadzenia rozliczeń VAT -  obsługujemy ponad 50 podmiotów
 4. obsługi kadrowo-płacowej i płacowej - obsługujemy ponad 250 podmiotów.

Kancelaria Auditingu i Podatków ALFA Sp. z o.o. prowadzi obsługę księgową, podatkową oraz kadrowo-płacową dla ponad 350 podmiotów z następujących branż – klasyfikacja według działów PKD:

 1. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo
 2. leśnictwo i pozyskiwanie drewna
 3. pozostałe górnictwo i wydobywanie
 4. produkcja artykułów spożywczych
 5. produkcja napojów
 6. produkcja odzieży
 7. produkcja papieru i wyrobów z papieru
 8. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
 9. produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
 10. produkcja metalowych wyrobów gotowych
 11. produkcja urządzeń elektrycznych
 12. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
 13. produkcja mebli
 14. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
 15. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 16. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców
 17. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
 18. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 19. roboty budowlane specjalistyczne
 20. handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych
 21. transport lądowy oraz transport rurociągowy
 22. transport lotniczy
 23. działalność pocztowa i kurierska
 24. zakwaterowanie
 25. działalność związana z wyżywieniem
 26. działalność związana z oprogramowaniem
 27. finansowa działalność usługowa
 28. ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne
 29. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 30. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
 31. działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
 32. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
 33. reklama, badanie rynku i opinii publicznej
 34. wynajem, dzierżawa
 35. działalność związana zatrudnieniem
 36. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych
 37. działalność detektywistyczna i ochroniarska
 38. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
 39. działalność związana z administracyjną obsługą biura
 40. edukacja
 41. opieka zdrowotna
 42. pomoc społeczna bez zakwaterowania
 43. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
 44. działalność organizacji członkowskich